Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Krotoszyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Krotoszyce
Strona internetowa została zaprojektowana tak, aby obsłużyć najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • część plików do pobrania nie jest dostępnych cyfrowo gdyż były skanowane lub zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny
 • wytworzone przez urząd pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: cel linku nie jest odpowiednio określony, załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości, pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej
 • sporadycznie pojawiają się błędy kodu HTML i CSS generowane przez system CMS Joomla

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-02.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janusz Terelakzk@krotoszyce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 8878421 wew.23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Urzędu Gminy Krotoszyce zlokalizowany jest w Krotoszycach przy ul. Piastowskiej 46. Do budynku prowadzi 1 wejście usytuowane od strony ulicy.
 2. W budynku nie ma windy, platform przyschodowych, pochylni, informacji głosowych,. Budynek Urzędu Gminy Krotoszyce nie posiada podjazdu dla osób korzystających z wózków.
 3. Pomieszczenia urzędu znajdują się na parterze, 1 i 2 piętrze budynku. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze przy wejściu.
 4. W Urzędzie brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są przez pracownika na parterze przy wejściu bądź udziela się im pomocy w dotarciu do miejsca obsługi i następnie opuszczeniu budynku urzędu .
 6. Petenci Urzędu Gminy Krotoszyce mogą korzystać z bezpłatnych miejsc parkingowych przed budynkiem, jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Przy głównym wejściu do Urzędu znajduje się domofon z przyciskami przydzielonymi do poszczególnych stanowisk pracowników Urzędu.
 8. Urząd dysponuje przenośną pętlą indukcyjną, która udostępniana jest każdorazowo przy obsłudze osób głuchoniemych.
 9. Urząd zapewnia informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny.
 10. Do budynku i wszystkich pomieszczeń osoba niewidoma i niedowidząca może wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 11. Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu, oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Urząd umożliwia osobie uprawnionej dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN ), po uprzednim złożeniu Wniosku o zapewnienie tłumacza języka migowego, który znajduje się na stronie internetowej urzędu

Aplikacje mobilne - Brak aplikacji mobilnych


Powrót
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce