A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Gminy Krotoszyce
 Drukuj

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
1) od dnia 1 kwietnia do dnia 3o kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
2) od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Kogo dotyczy

Producenci rolni

Czas realizacji

30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o zwrot podatku powinien zawierać:
  • 1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego,
  • 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany,
  • 3. Numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną,
  • 4. Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku,
  • 5. Pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, o której mowa w art. 3 ust. 4, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego,
  • 6. Numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu.
  • Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
  • 1. Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
  • 2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

© 2024 Urząd Gminy Krotoszyce
aplikacja: 1.10.001.003, baza: 1.8.5.8