A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Gminy Krotoszyce
 Drukuj

Wniosek dotyczący załatwienia sprawy urzędowej drogą elektroniczną

Złożenie pisma drogą elektroniczną i uzyskanie tą samą drogą odpowiedzi.

Kogo dotyczy

Każdego

Czas realizacji

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.

Wymagane dokumenty

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.

Opłaty

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.

Tryb odwoławczy

W przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji - do organu administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu kpa (np. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346)
© 2022 Urząd Gminy Krotoszyce
aplikacja: 1.9.8.1, baza: 1.8.0.9